UNITY DEVELOPER
 • Mức lương: 15.000.000 đồng - 30.000.000 đồng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023
2D ARTIST
 • Mức lương: 10.000.000 đồng - 25.000.000 đồng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023
GAME DESIGNER
 • Mức lương: 7.000.000 đồng - 20.000.000 đồng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023
PLAYABLE ADS DEVELOPER
 • Mức lương: 10.000.000 đồng - 30.000.000 đồng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023
VIDEO EDITOR
 • Mức lương: 8.000.000 đồng - 15.000.000 đồng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023
DIGITAL MARKETING GAME (UA MARKETING)
 • Mức lương: 8.000.000 đồng - 18.000.000 đồng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023