UNITY DEVELOPER
  • Mức lương: 15.000.000 đồng - 30.000.000 đồng
  • Ngày hết hạn: 31/12/2021
3D ARTIST
  • Mức lương: 8.000.000 đồng - 15.000.000 đồng
  • Ngày hết hạn: 31/12/2021
GAME DESIGNER
  • Mức lương: 7.000.000 đồng - 15.000.000 đồng
  • Ngày hết hạn: 31/12/2021